Co to jest PKD i jak je wybrać

Każdy przedsiębiorca rejestrujący działalność, niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzi firmę, jest zobowiązany wskazać przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Podanie tych kodów niezbędne jest już na etapie zakładania firmy, a każda zmiana w wykonywanej działalności niesie za sobą obowiązek ich aktualizacji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co to jest PKD?

PKD to skrót od „Polska Klasyfikacja Działalności”. To umownie przyjęta klasyfikacja rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują podmioty gospodarcze. Informacje podane przez przedsiębiorców są wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych, które określają jaka działalność jest wykonywana przez przedsiębiorcę. PKD to zatem, mówiąc w uproszczeniu, opis rodzaju wykonywanej przez Ciebie działalności, potrzebny do celów statystycznych.

Jak wybrać PKD

PKD trzeba określić podczas zakładania działalności gospodarczej, we wpisie co CEIDG. Warto opisać je jak najszerzej (nie ma limitu PKD), bo każda zmiana bądź dopisanie kodu będzie wymagało modyfikacji wpisu do CEIDG. Jeśli wybieramy więcej niż jeden kod PDK to na pierwszym miejscu powinniśmy wpisać tzw. działalność przeważającą, która będzie określać główną działalność naszej firmy (liczy się procentowy udział w przychodach przedsiębiorstwa, lub, jeśli to niemożliwe do określenia – udział pracujących). Na dalszych miejscach znajdzie się działalność drugorzędna (ale taka, której końcowe efekty – wyroby lub usługi – są skierowane do osób trzecich. Natomiast działalność pomocnicza to taka, która jest prowadzona wyłącznie po to, by wesprzeć działalność przeważająca lub drugorzędną – np. księgowość, czy magazynowanie). Aktualne PKD znaleźć można na przykład na stronie CEIDG, przeglądając listę kodów PKD.

Czy coś grozi za lekceważenie PKD?

Skoro PKD służy tylko statystyce, to czy za błędne wskazanie bądź wykonywanie w ramach przedsiębiorstwa niezarejestrowanej działalności grożą nam jakiekolwiek sankcje? Owszem, przepis art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej przewiduje odpowiedzialność karną w przypadku przekazywania danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W myśl tego przepisu odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym. W tym przypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, właściwy minister może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wpisu pod rygorem wykreślenia go z rejestru.

Również organa skarbowe mogą zakwestionować czynności dokonywane poza PKD wymienionym w rejestrze jako czynności wykonywane poza zakresem działalności gospodarczej i odmówić odliczenia kosztów uzyskania przychodu w związku z ich wykonywaniem.

Zobacz także:

Aktualizacja: 28.04.2014 r., Agnieszka Zakrzewska, redakcja serwisu KontoFirmowe24.pl. Wykorzystywanie tekstów bez zgody redakcji zabronione.